Favori me kanalet formale të transferimeve

Kanalet formale të transferimeve, pra bankat dhe përfaqësitë e ndryshme, e kanë veprimtarinë e tyre të rregulluar në ligjin suedez dhe ndërmarrjet kontrollohen nga autoritetet suedeze. Përveç kësaj, ka ligje të cilat rregullojnë shërbimet ndërkombëtare, për transferimin e të hollave. 

Fördel med formella kanaler
Prandaj është mirë të zgjedhësh kanalet formale të transferimit, të cilat ekzistojnë si bankat dhe përfaqësitë e tjera, në vend të personave privat. Bankat dhe përfaqësitë, kanë një përgjegjësi që të hollat të arrijnë. Përgjegjësia rregullohet në kushtet që vlejnë me rastin e një transferimi.