የሆነ ችግር ከተከሰተ

የሆነችግርከተፈጠረ፡እባክዎኩባንያውንያነጋግሩ።እንዲሁምየገንዘብዎ ዝውውርለማረጋገጥምንሰነድ፡ምንወረቀትማቅረብ እንዳለብዎት ይጠይቁ።ገንዘብእንደላኩለማረጋገጥየትኞቹደረሰኞችወይምስምምነቶችእንደሚያስፈልጉማወቅአስፈላጊነው።

Spara kvitto 

አስፈላጊ፥

• ተቀባዩትክክለኛውንየገንዘብመጠንአንደወሰደአስኪያረጋግጡድረስየገንዘቡ ዝውውር ውልናደረሰኝ በደምብይያዙት።
• ተቀባዩም በበኩሉ ማንኛውምደረሰኝበደምብ መያዙአስፈላጊነው

ችግርካለ፡እርማትለማድረግ፡ ማለት ቅሬታ ለማቅረብ ይችሉዘንድ ወረቀቶቹ/ሰነዶቹ በሙሉ እንዲኖሩ ኣስፈላጊ ነው።