چیست؟ Money from Sweden

Money from Sweden یک سیستم خدماتی اینترنتی است که از طرف دولت پشتوانۀ مالی خود را دریافت می کند که هزینه ها و نرخ ارز را برای انتقال وجوه به خارج از کشور با هم مقایسه می کند. در سوئد بانک ها، شرکت ها، صرافی ها و مؤسسات مالی دیگری وجود دارند که به شما در فرستادن وجوه به خارج از کشور کمک می کنند. وظیفۀ ما این است کهارزانترینو سریعترین روش را برای شماپیدا کنیم.  این خدمات اینترنتی رایگان، کاملاً مستقل از تمام عوامل بازار است و از طرف ادارۀ امور مصرف کنندگان اداره می شود.

پیشینه

هدف ما این است که شفافیّت بیشتر و یک رقابت سالم در بازار فرستادن پول به خارج از کشور ایجاد کنیم، که به آن انتقال وجه یا ارجاع گفته می شود.

ما همچنین می خواهیم نقش مهمی که انسان ها در توسعۀ بخش های مختلف دنیا توسط فرستادن پول به خانواده و یا نزدیکانشان ایفا می کنند را مورد توجّه قرار دهیم. 

 خدمات اینترنتیMoney from Swedenاز طرف ادارۀ امور مصرف کنندگان بر اساس مأموریّتی از سوی دولت تشیل شده، کهبه نوبۀ خود از سازمان ملل، UNدستور گرفته است.  بانک جهانی و سازمان مللمتوجّه این موضوع شده اند که فرستادن پول به خارج از کشور هزینه های زیادی در بر دارد.  آنها می خواهند از طریق مقایسۀ قیمت ها، این هزینه ها را پایین بیاورند تا مبلغ بیشتری به دست گیرنده برسد.