مزایای روش های رسمی انتقال وجوه

روش های رسمی انتقال وجوه، یعنی بانک ها و صرافی ها، بر اساس قوانین سوئدی کار می کنند و این شرکت ها از طریق سازمان های سوئدی ارزیابی می شوند. در ضمن قوانینی بر خدمات بین‌المللی برای انتقال وجوه نیز جاری است. 

Fördelen med formella kanaler 
به همین دلیل خوب است روشهای رسمی انتقال وجوه را که به صورت بانک و صرافی هستند را به جایشخص انتخاب کنید. بانک ها و صرافی ها مسئول این هستند که پول به مقصد برسد.  این مسئولیّت، در شرایط انتقال تعیین و تنظیم می شود.