شما بدین طریق می توانید پول بفرستید

برای فرستادن پول شما باید به یک بانک،صرّافو یا  شرکت هایی که باانتقالوجه کار می کنند مراجعه کنید.همۀ شرکت ها به همه جای دنیا پول نمی فرستند.

Bankombud

شما می توانید وجوه خود را به صورت نقد، با کارت و یا از طریق انتقال از حساب بانکی پرداخت کنید. همۀ شرکت ها همۀ روشهای پرداخت را قبول نمی کنند. 

tid eller pengar

مهم!
قبل از انتقال وجه بهتر است بدانید که چه چیزی برای شما مهم ترین است:  

  • قیمت: انتقال وجهچقدر هزینه دارد
  • زمان: چقدر طول می کشدتا پول به مقصد برسد