On the site we use cookies for the website to function optimally. By continuing to browse, you agree that we use cookies.
What is cookies?
Money from Sweden

چیست؟ Money from Sweden

Money from Sweden یک سیستم خدماتی اینترنتی است که از طرف دولت پشتوانۀ مالی خود را دریافت می کند که هزینه ها و نرخ ارز را برای انتقال وجوه به خارج از کشور با هم مقایسه می کند. در سوئد بانک ها، شرکت ها، صرافی ها و مؤسسات مالی دیگری وجود دارند که به شما در فرستادن وجوه به خارج از کشور کمک می کنند. وظیفۀ ما این است کهارزانترینو سریعترین روش را برای شماپیدا کنیم. این خدمات اینترنتی رایگان، کاملاً مستقل از تمام عوامل بازار است و از طرف ادارۀ امور مصرف کنندگان اداره می شود.