On the site we use cookies for the website to function optimally. By continuing to browse, you agree that we use cookies.
What is cookies?
Money from Sweden

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการส่งเงิน

ในการส่งเงินให้คุณติดต่อธนาคาร ตัวแทน หรือบริษัทซึ่งจะดำเนินการส่งเงิน ซึ่งแต่ละบริษัทไม่ได้โอนเงินไปยังทุกประเทศ

Compare prices for sending money from Sweden to...

Select receiving country
 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Burkina Faso
 • Cambodia
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Denmark
 • Eritrea
 • Ethiopia
 • Finland
 • France
 • Gambia
 • Germany
 • Hungary
 • India
 • Iraq
 • Kenya
 • Lebanon
 • Mali
 • Montenegro
 • Mozambique
 • Nigeria
 • Norway
 • Pakistan
 • Philippines
 • Poland
 • Rwanda
 • Serbia
 • Somalia
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Syria
 • Tanzania
 • Thailand
 • Turkey
 • Uganda
 • Ukraine
 • USA
 • Vietnam
 • Zambia

คุณสามารถจ่ายโอนด้วยเงินสด ด้วยบัตร หรือโอนจากบัญชีธนาคาร แต่ละบริษัทไม่ได้ยอมรับวิธีการจ่ายโอนทุกประเภท

ข้อสำคัญ

ก่อนที่คุณจะโอนเงินอาจมีประโยชน์ที่จะทราบว่าอะไรสำคัญที่สุดสำหรับคุณ:

 • ราคา:โอนเงินมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

 • เวลา:ใช้ระยะเวลานานเท่าใดที่เงินจะไปถึง