On the site we use cookies for the website to function optimally. By continuing to browse, you agree that we use cookies.
What is cookies?
Money from Sweden

ประโยชน์ของช่องทางการโอนที่เป็นทางการ

ช่องทางการโอนที่เป็นทางการ กล่าวคือ ธนาคารและตัวแทน เป็นธุรกิจที่ควบคุมโดยกฎหมายสวีเดนและบริษัทต่าง ๆ จะถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานราชการสวีเดน นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่ควบคุมการบริการระหว่างประเทศสำหรับโอนเงิน

Compare prices for sending money from Sweden to...

Select receiving country
 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Burkina Faso
 • Cambodia
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Denmark
 • Eritrea
 • Ethiopia
 • Finland
 • France
 • Gambia
 • Germany
 • Hungary
 • India
 • Iraq
 • Kenya
 • Lebanon
 • Mali
 • Montenegro
 • Mozambique
 • Nigeria
 • Norway
 • Pakistan
 • Philippines
 • Poland
 • Rwanda
 • Serbia
 • Somalia
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Syria
 • Tanzania
 • Thailand
 • Turkey
 • Uganda
 • Ukraine
 • USA
 • Vietnam
 • Zambia

ดังนั้นเป็นการดีที่จะเลือกช่องทางการโอนเงินที่เป็นทางการที่มีในรูปของธนาคารและตัวแทนแทนบุคคล ธนาคารและตัวแทนต้องรับผิดชอบให้เงินถึงมือผู้รับ ความรับผิดชอบกำหนดในเงื่อนไขซึ่งใช้บังคับในการโอน