On the site we use cookies for the website to function optimally. By continuing to browse, you agree that we use cookies.
What is cookies?
Money from Sweden

การส่งเงินมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายในการส่งเงินไปต่างประเทศโดยมากจะแตกต่างกันเนื่องจากแต่ละบริษัทจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมของตนเอง บริษัทต่าง ๆ ที่เสนอบริการโอนเงินไปต่างประเทสจะหักธรรมเนียม เมื่อดำเนินการโอนเงินเสร็จแล้วจะคิดค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนเป็นสกุลเงินของประเทศผู้รับ อัตราค่าธรรมเนียมในหลาย ๆ กรณีจะแตกต่างกันมาก

Compare prices for sending money from Sweden to...

Select receiving country
 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Burkina Faso
 • Cambodia
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Denmark
 • Eritrea
 • Ethiopia
 • Finland
 • France
 • Gambia
 • Germany
 • Hungary
 • India
 • Iraq
 • Kenya
 • Lebanon
 • Mali
 • Montenegro
 • Mozambique
 • Nigeria
 • Norway
 • Pakistan
 • Philippines
 • Poland
 • Rwanda
 • Serbia
 • Somalia
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Syria
 • Tanzania
 • Thailand
 • Turkey
 • Uganda
 • USA
 • Vietnam
 • Zambia

คุณควรตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อนที่จะส่งเงินไปต่างประเทศเพื่อไม่พลาดที่จะสังเกตเห็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ :

 • หาว่าค่าธรรมเนียมคงที่หักออกในการโอนและอัตราค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นจำนวนเท่าใด บริษัทที่เก็บค่าธรรมเนียมบางอย่างถูกอาจจะเก็บค่าธรรมเนียมอย่างอื่นแพง

 • สอบถามทุกครั้งว่าการหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ในประเทศผู้รับหรือไม่เมื่อคุณโอนเงิน

 • อย่าลืมคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งจำนวนเงินที่จะไปถึงผู้รับเป็นสิ่งสำคัญ

คำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด:

 • ค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนอย่างเดียว

 • ค่าธรรมเนียมสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตรา

 • ค่าใช้จ่ายในการรับเงิน