On the site we use cookies for the website to function optimally. By continuing to browse, you agree that we use cookies.
What is cookies?
Money from Sweden

در اینجا می توانید مقایسۀ قیمت ها را ببینید

در مقایسۀ قیمت ها شما می توانید بزرگترین شرکت ها را که خدمات انتقال وجه به کشورهای گیرنده ای که در سیستم بررسی ما موجودند ببینید. ماسهمثال نشان می دهیم: انتقال1000کرون، 3000کرونیا 5000کرون. شما نمی توانید مبلغ خود را وارد کنید.

Compare prices for sending money from Sweden to...

Select receiving country
 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Burkina Faso
 • Cambodia
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Denmark
 • Eritrea
 • Ethiopia
 • Finland
 • France
 • Gambia
 • Germany
 • Hungary
 • India
 • Iraq
 • Kenya
 • Lebanon
 • Mali
 • Montenegro
 • Mozambique
 • Nigeria
 • Norway
 • Pakistan
 • Philippines
 • Poland
 • Rwanda
 • Serbia
 • Somalia
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Syria
 • Tanzania
 • Thailand
 • Turkey
 • Uganda
 • Ukraine
 • USA
 • Vietnam
 • Zambia

رنگ سبز برای مبلغی که به دست گیرنده می رسد

خدمات مامقدار واقعی را که از مبلغ اولیّه به دست گیرنده می رسد نشان می دهد. این مقدار را می توانید به رنگ سبز ببینید. در جایی که با رنگ قرمز مشخّص شده مقدار کسر شدهبه صورت هزینه های ثابت و هزینۀ تبدیل ارز دیده می شوند.تقریباً همۀ شرکت ها مبلغی را بابت تبدیل ارز به پول جاری محلی در کشور گیرنده بر می دارند.

خدمات مازمان انتقال پول که شرکت های مختلف اعلام کرده اند را هم نشان می دهد. شما می توانید همۀ لیست را بر اساس سرعت و یا قیمت ارزانتر برای انتقال طبقه بندی کنید.

مثلّث هشدار برای هزینه های مخفی

در صورتی که شرکت نمی خواهد به سؤالاتی که ما مطرح کرده ایم پاسخ دهد، با علامت مثلث هشدار و علامت تعجّب مشخص کرده ایم. این بدین معنی است که هزینه های مخفی ممکن است وجود داشته باشند. اگرشما می خواهیدیکی از این شرکت ها را انتخاب کنید مهم است کهسؤال کنید دقیقاً چه مقدار از پولی که از سوئد فرستاده می شود در تاریخی که شما می خواهید ارسال شود، به دست گیرنده می رسد.

دربارۀ شرکت ها و خدمات آنها بیشتر بخوانید

در زیر نامهرشرکت می توانیدبر روی گزینۀ«اطلاعات بیشتر» کلیک کنید:در آنجامی توانید در مورد خدمات دیگری که شرکت در کشور گیرنده ای که انتخاب کرده اید ارائه می کند بخوانید. در آنجا می توانید آدرس وب سایت شرکت را نیز پیدا کنید تا در وب سایت آنها بیشتر بخوانید.

ما در حال حاضر نمی توانیم در مورد هزینه های اضافی که در کشور مقصد ممکن است گرفته شود اطلاعاتی بدهیم. شما باید همچناناز شرکت در این باره سؤال کنید. در این مورد بیشتر بخوانید: مسئولیّت/ مرزبندی