On the site we use cookies for the website to function optimally. By continuing to browse, you agree that we use cookies.
What is cookies?
Money from Sweden

หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ

โปรดสอบถามบริษัทว่าจะมีผลอย่างไรหากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น ให้สอบถามด้วยว่าเอกสารหลักฐานใดที่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อพิสูจน์การโอนเงิน สิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าใบเสร็จหรือหนังสือสัญญาใดที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อพิสูจน์ว่าคุณได้ส่งเงินไปแล้ว

Compare prices for sending money from Sweden to...

Select receiving country
 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Burkina Faso
 • Cambodia
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Denmark
 • Eritrea
 • Ethiopia
 • Finland
 • France
 • Gambia
 • Germany
 • Hungary
 • India
 • Iraq
 • Kenya
 • Lebanon
 • Mali
 • Montenegro
 • Mozambique
 • Nigeria
 • Norway
 • Pakistan
 • Philippines
 • Poland
 • Rwanda
 • Serbia
 • Somalia
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Syria
 • Tanzania
 • Thailand
 • Turkey
 • Uganda
 • Ukraine
 • USA
 • Vietnam
 • Zambia

ข้อสำคัญ:

 • เก็บหนังสือสัญญาและใบเสร็จในการโอนของคุณไว้เสมอจนกว่าคุณจะรู้ว่าผู้รับได้ลงชื่อรับเงินในจำนวนที่ถูกต้อง

 • นอกจากนี้ยังจำเป็นที่ผู้รับจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เช่นกัน

หากมีปัญหาจำเป็นที่ต้องใช้เอกสารที่มีทั้งหมดเพื่อคุณจะสามารถขอให้แก้ไขได้ กล่าวคือ การร้องเรียน