ገንዘብ ለመላክ ከፈለጉ እንደሚከተለው ያርጉ

ገንዘብለመላክ ከተፈለገ፡ በገንዘብ የማዘዋወር ስራ የተሰማራውን ባንክ ወኪል ወይም ኩባንያ ያነጋግሩ።ሁሉምኩባንያዎችወደሁሉምአገሮችገንዘብአያስተላልፉም።

Bankombud

ዝውውሩንበጥሬገንዘብ፡በካርድወይምበባንክሂሳብዎበኩልበማስተላለፍመክፈልይችላሉ።ሁሉምኩባንያዎችሁሉንምዓይነት የክፍያዘዴዎችአይቀበሉም።

Tid eller pengar

አስፈላጊ!

ገንዘብከማውጣትዎበፊትለእርስዎበጣምአስፈላጊየሆኑትን ነገሮችማወቅኣስፈላጊ ነው፥

  • ዋጋ- ገንዘብ የማስተላለፍ ዋጋ ምን ያህል ነው
  • ጊዜ- ገንዘቡእተቀባዩ ጋ እስኪደርስድረስምንያህልጊዜይፈጃል