به این طریق پول حواله می کنید

برای ارسال پول باید به یک بانک و یا شرکت معتبر مراجعه کنید اما در نظر داشته باشید که همه ی بانک ها و یا شرکت ها به تمام کشورها پول ارسال نمی کنند. شما می توانید وجه مورد نظر را نقدا، با کارت بانکی و یا توسط انتقال وجه از حساب خود پرداخت نمایید.  اما همه ی بانک ها تمام این این روش های پرداخت را نمی پذیرند.پیش از

حواله ی وجه بد نیست مشخص کنید که کدام یک از دو عامل سرعت حواله و یا قیمت برایتان مهم است

نکات مهم:

* زمان: با چه سرعتی می خواهید پول را ارسال کنید؟

* قیمت: چه هزینه ای را حاضرید برای انتقال وجه بپردازید؟