چطور می توانم با هزینۀ کمتری پول بفرستم؟

زمانی که شما می خواهید پول انتقال دهید، شرکت ها هزینه های مختلفیمی گیرند.  شما می توانید از طریق مقایسۀ هزینه های شرکت هابا همدیگر می توانید صرفه جوئی کنید.با انتخاب بهترین گزینه، پول بیشتری به دست طرف مقابل شما خواهد رسید.

              Hur stor summa 2Stor summa 1 
مهم:

  • انتقال مبالغ بالا اغلب ارزانتر از چند انتقال با مبالغ کم است
  • به موقع وارد عمل شوید؛ انتقال پول در مدّت چند ساعت معمولاً گرانتر از انتقال در چند روز است
  • گزینه های مختلف انتقال پول را با هم مقایسه کنید

شرکت ها و قیمت ها را مقایسه کنید

 از مقایسۀ قیمت های ما برای دیدن تفاوت هزینه ها در شرکت های مختلفاستفاده کنید.  شما در این قسمت حتّی می توانید ببینید که چه بخشی از پول به صورت هزینه ها، هم به صورت کردن و هم به صورت درصد آن، در هر انتقال از بین می روند.  ما به شما نشان می دهیم که هزینۀ فرستادن1000کرون،  3000کرون و 5000کرون چقدر است.  شما نمی توانید مقدار دلخواه خود را وارد کنید.