اگر با مشکل مواجه شوید

از بانک و یا موسسه ی مالی بپرسید که در صورت بروز مشکل چه باید کرد و به چه مدارکی جهت اثبات انجام حواله نیازمندید. این که کدام مدارک و رسیدها برای اثبات ارسال پول لازمند مهم است.


مهم:

 تا زمانی که گیرنده وجه مورد نظر را به درستی در یافت نکرده رسید ها ی مربوط به حواله ی بانکی و متن قرارداد را دور نیندازید.

 حتی گیرنده ی وجه هم  باید رسید دریافت شده را نگاه  دارد.

 

در صورت بروز مشکلات وجود تمام مدارک لازم  جهت انجام شکایت  مهم است.