اگر مشکلی پیش آید

در صورتی که مشکلی پیش آید حتماً از شرکت دربارۀ آن سؤال کنید. در مورد مدارک، و کاغذ هایی که باید برای اثبات انتقال پول داشته باشید هم سؤال کنید. مهم است که بدانید چه رسید و یا قراردادی لازم دارید تا نشان دهید که پول را فرستاده اید.

Spara kvitto

مهم:

  • همیشه قرارداد و رسید انتقال وجه را حفظ کنید تا زمانی که بدانید گیرنده مبلغ درست را دریافت کرده است.
  • گیرنده هم باید رسید های احتمالی را حفظ کند.

در صوری که مشکلی به وجود آید مهم است که تمام مدارک و کاغذ ها را داشته باشید تا بتوانید تقاضای اصلاح مشکل را بکنید، که به گزارش شکایت از خدمات می گویند.