ارسال پول چقدر هزینه دارد؟

هزینۀ ارسال پول به خارج از کشور اغلب متفاوت است چون هر شرکتی اجازه دارد قیمت های خود را تعیین کند. شرکت هایی که خدمات انتقال پول به خارج از کشور را ارائه می دهند برای این کار دستمزد می گیرند. زمانی که انتقال وجهانجام شدهزینۀ دیگری نیز برای تبدیل ارز به پول جاری کشور مقصد نیز کسر می شود. مقدار این هزینه ها در اغلب موارد بسیار متفاوتند.

Vad kostar det?
شما باید از این اطّلاعاتقبل از ارسال وجه به خارج از کشور مطلّع شویدتاهزینه های بیشتری را متحمّل نشوید.

  • از میزان هزینۀ ثابتبرای انتقالوهزینۀتبدیل ارزمطلع شوید.شرکتی که یکی از این هزینه ها را کمتر میگیرد ممکن است هزینۀ دیگر را بالاتر بگیرد. 
  • همیشه سؤال کنید که زمانی کهمی خواهیدپول بفرستیدآیا در دریافت وجه از طرف گیرنده هم هزینه ای کسر می شود یا خیر. 
  • توجه داشته باشید که همۀ هزینه ها را با هم محاسبه کنید. چیزی که مهم است مقدار پولی است که به دست گیرنده می رسد.

تمام مخارجرا باهممحاسبه کنید:

  • هزینۀخود انتقال
  • هزینۀ تبدیل ارز، که به آن هزینۀ صرّافی می گویند.
  • هزینه های دریافت وجه از طرف گیرنده.