Prednost zvaničnih kanala transfera

Zvanični kanali transfera, tj. banke i agenti, posluju u skladu sa švedskim zakonom, a kompanije nadziru švedske vlasti. Postoje i zakoni koji regulišu međunarodne usluge transfera novca. 

Fördel med formella kanaler
Zbog toga je preporučljivo odabrati zvanične kanale transfera u formi banaka i agenata  umesto   fizičkih lica. Banke i agenti imaju odgovornost za novac koji dolazi. Odgovornost se uređuje uslovima koji se odnose na transfer.