ข้อดีของช่องทางการให้บริการโอนเงินในระบบ

ช่องทางการให้บริการโอนเงินในระบบ หมายถึง ธนาคารหรือตัวแทนผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายสวีเดน และตรวจสอบบริษัทโดยเจ้าหน้าที่สวีเดน นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่ควบคุมการบริการโอนเงินระหว่างประเทศอีกด้วย ดังนั้นการเลือกใช้บริการโอนเงินในระบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของธนาคาร หรือตัวแทนผู้ให้บริการ จึงดีกว่าเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการนอกระบบ

ธนาคารและตัวแทนผู้ให้บริการจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการโอนเงินไปให้ถึงปลายทาง ความรับผิดชอบดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการโอนเงิน