การเปิดบัญชีธนาคาร /การยืนยันตัวตนกับธนาคาร

เมื่อคุณต้องการเปิดบัญชีธนาคาร ทางธนาคารจำเป็นต้องตรวจสอบว่าคุณเป็นใคร สาเหตุที่ธนาคารต้องดำเนินการดังกล่าวและรวมถึงสอบถามลูกค้าเนื่องจากไม่ให้เกิดกระทำการผิดกฎหมายใด ๆ ผ่านทางธนาคาร เช่น การฟอกเงิน 

Skaffa bankonto

ธนาคารจะตรวจสอบการยืนยันตัวของคุณสองขั้นตอน:

  1. ขั้นแรกให้คุณแจ้งชื่อของคุณ เพื่อธนาคารจะได้ทราบว่าคุณมีตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ ที่ทำให้คุณเสี่ยงต่อการถูกนำไปแสวงหาประโยชน์ เช่น ความผิดเกี่ยวกับสินบน นอกจากนี้ธนาคารยังต้องการตรวจสอบ++ในเรื่องอื่น ๆ ที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อธนาคาร

  2. จากนั้นธนาคารต้องการดูหลักฐาน ที่ระบุว่าคุณเป็นบุคคลดังกล่าวตามที่คุณแจ้ง ซึ่งธนาคารสามารถทำได้หลายวิธี เอกสารประจำตัว สวีเดนดังต่อไปนี้ที่สามารถใช้ได้:
  • ใบอนุญาตขับขี่สวีเดน
  • หนังสือเดินทางสวีเดน
  • บัตรประจำตัวประชาชนสวีเดนที่หน่วยงานราชการสวีเดนออกให้ลูกค้า
  • บัตรประจำตัวสวีเดนอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรอง 

หากคุณไม่มีเอกสารประจำตัวสวีเดน ทางธนาคารจะขอดูเอกสารประจำตัวต่างประเทศถ้าหากคุณมี ซึ่งอาจได้แก่:

  • หนังสือเดินทางต่างประเทศ
  • เอกสารประจำตัวอื่น ๆ สิ่งสำคัญคือหนังสือเดินทางหรือเอกสารประจำตัวจะต้องมีรูปถ่ายที่แสดงว่าเป็นตัวคุณและข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติของคุณ คุณจะต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ

หากคุณไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารประจำตัวใด ๆ เลย ทางธนาคารก็ยังต้องดำเนินการตรวจสอบอยู่ดีว่าคุณเป็นใคร

หากคุณไม่มีเอกสารประจำตัวที่สามารถใช้ได้ ธนาคารจะตรวจสอบการยืนยันของคุณผ่านเอกสารอื่นที่เชื่อถือได้และการตรวจสอบอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้กำหนดเป็นการเฉพาะแต่อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี และขึ้นอยู่ว่าธนาคารคิดว่าลูกค้ารายใหม่มีความเสี่ยงระดับใด โปรดพูดคุยกับธนาคารเพื่อขอคำแนะนำ หากไม่สามารถตกลงกันได้และธนาคารปฏิเสธไม่ให้คุณเปิดบัญชีธนาคร คุณสามารถติดต่อAllmänna Reklamationsnämnden (คณะกรรมการข้อพิพาทผู้บริโภคแห่งชาติ)เพื่อให้พิจารณาเรื่องของคุณโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ