การเปิดบัญชีธนาคาร

ธนาคารในประเทศสวีเดนมีหน้าที่เปิดบัญชีธนาคารให้แก่ท่าน ถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีเลขประจำตัวประชาชนสวีเดน มีที่อยู่ในสวีเดน หรือหากท่านได้รับการคุ้มครองตัวตน ท่านก็มีสิทธิที่จะเปิดบัญชีธนาคารได้ แต่ทางธนาคารจะต้องตรวจสอบระบุตัวตนของท่านก่อนที่จะเปิดบัญชีให้ท่านได้

ธนาคารอาจปฏิเสธไม่เปิดบัญชีให้ท่าน หากท่านมีประวัติกระทำการทุจริตต่อธนาคาร

และธนาคารปฏิเสธได้เช่นกันหากมีข้อสงสัยว่าบัญชีนั้นเกี่ยวข้องกับอาชญกรรม

ธนาคารไม่จำเป็นต้องเปิดบริการใช้งานธนาคารออนไลน์ รวมถึงบัตรธนาคารหรือสินเชื่อให้แก่ท่าน ในทางกลับกัน สำนักงานกำกับดูแลธุรกิจการเงินสวีเดนแนะนำธนาคารในประเทศสวีเดนว่าควรให้บริการต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า อาทิเช่น บัตรธนาคารและธนาคารออนไลน์

จะแสดงตนว่าท่านเป็นใครได้อย่างไรบ้าง

เอกสารระบุตัวตนที่สามารถใช้ในประเทศสวีเดนมีดังนี้

 •ใบอนุญาตขับขี่สวีเดน

•บัตรประจำตัวประชาชนสวีเดน

•บัตรประจำตัวที่มีสัญลักษณ์ SIS, บัตรประจำตัวพลเมือสหภาพยุโรป (อียู)

•หนังสือเดินทางสวีเดน

•หนังสือเดินทางต่างประเทศ

หากท่านใช้หนังสือเดินทางต่างประเทศ ในบางครั้งธนาคารอาจจะเรียกขอหนังสือรับรองระบุตัวตนจากธนาคารที่ท่านเป็นลูกค้าในประเทศบ้านเกิด

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่านได้ที่ www.konsumenternas.se