หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ

โปรดสอบถามบริษัทที่ใช้บริการว่าในกรณีที่มีข้อผิดพลาดจะเกิดอะไรขึ้น สอบถามด้วยว่าเอกสารใดบ้างที่ท่านจำเป็นต้องมีเพื่อเป็นหลักฐานการโอนเงิน สิ่งสำคัญคือ จะต้องรู้ว่าใบเสร็จหรือเอกสารข้อตกลงใดที่บ้างจำเป็นต้องมีเพื่อเป็นหลักฐานว่าท่านได้ส่งเงินเรียบร้อยแล้ว

ข้อสำคัญ :

 •เก็บเอกสารข้อตกลงและใบเสร็จการโอนเงินของท่านไว้ทุกครั้ง จนกว่าจะรู้แน่ชัดว่าผู้รับได้รับเงินถูกต้องครบถ้วน 

 •นอกจากนี้การที่ผู้รับเงินเก็บใบเสร็จไว้ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

จำเป็นต้องเก็บเอกสารทั้งหมดเอาไว้เผื่อว่าหากเกิดปัญหาใด ๆ ขึ้นมาจะได้ใช้เป็นหลักฐานเพื่อขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งหมายถึง การยื่นเรื่องร้องเรียน