Money from Sweden (มันนี่ฟรอมสวีเดน) คืออะไร

Money from Sweden (มันนี่ฟรอมสวีเดน) เป็นเว็บบริการข้อมูลด้านการเงินของรัฐ โดยจะให้บริการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมและอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับโอนเงินไปต่างประเทศ ประเทศสวีเดนมีธนาคาร บริษัท ตัวแทนผู้ให้บริการและสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ท่านสามารถใช้บริการส่งเงินไปต่างประเทศได้อยู่มากมาย ภารกิจของเราคือช่วยหาบริการที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดให้แก่ท่าน เว็บบริการนี้ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย และเป็นอิสระไม่ขึ้นกับผู้ใดในตลาดธุรกิจบริการโอนเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งดำเนินงานโดยสำนักงานผู้บริโภค 

ประวัติความเป็นมา

วัตถุประสงค์ของเรา คือ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรมในตลาดธุรกิจบริการโอนเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเรียกว่า การโอนเงินหรือการส่งเงิน

นอกจากนี้เราต้องการให้ผู้คนได้รับรู้ถึงบทบาทความสำคัญของผู้ที่ช่วยพัฒนาภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกด้วยการส่งเงินให้แก่ครอบครัวและญาติพี่น้อง

สำนักงานผู้บริโภคมีหน้าที่ให้บริการ Money from Sweden (มันนี่ฟรอมสวีเดน) ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลนี้ได้รับมอบหมายจากองค์การสหประชาชาติ (UN) โดย UN และธนาคารโลกได้เล็งเห็นว่าการส่งเงินไปต่างประเทศนั้นมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นรัฐบาลต้องการภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเพื่อให้เหลือเงินถึงมือผู้รับมากขึ้น โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาค่าบริการ