ሕሳብ ባንኪ ምውጻእ

ኣብ ስዊድን ዘለዋ ባንክታት፡ ሕሳብ ባንክ ንኽተውጽኡ ከፍቅዳልኩም ይግደዳ እየን። ዋላ'ውን ቊጽሪ መንነት ስዊድን፣ ኣድራሻ ስዊድን ዘይብልኩም እንተኾነ ወይ ክፍልጥ ዘይትደልይዎ ዕቁብ መንነት እንተሃለወኩም፡ ሕሳብ ባንኪ ንኽተውጽኡ መሰል ኣለኩም።  እንተኾነ ግ ባንኪ፡ ሕሳብ ንኽትከፍተልኩም መንነትኩም ከተረጋግጽ ክትክእል ይግባእ።

ኣቐዲሙ ምስ ባንኪ ኣብ ዝነበረኩም ርክባት ዘይቅኑዓት እንተነይርኩም፡ ሕሳብ ንኸይትኸፍቱ ክትነጽገኩም ትኽእል እያ። ብዛዕባ ገበን ዚምልከት ዝኾነ ጥርጠራ እንተልዩ ድማ ሕሳብ ንኸይትኸፍቱ ክትንጸጉ ይከኣል እዩ።

ባንክታት፡ ኣገልግሎት ባንክ ብኢንተርነት ንኽትጥቀሙ ዕድል ክህባኹም ግዴታ የብለንን። ከምኡውን፡ ደቢት ካርድ ወይ ዕዳ ባንክ ንኽህባኹም ግዴታ የብለንን። እንተኾነ ግን፡ በዓል-መዚ ፋይናንሳዊ ቁጽጽር ስዊድን፡ ባንክታት ንዓማዊለን ደቢት ካርድን ኣገልግሎት ባንኪ ብኢንተርትን ዝኣመሰለ ኣገልግሎታት ንኽህባ ይላበወን እዩ።

መን ምዃንኩም ብኸመይ ከተርእዩ ትኽእሉ?

ኣብ ስዊድን ከምዘለኹም ዜረጋግጽ ቅቡል ሰነዳት መንነት፥

 •ፍቓድ ምምራሕ ተሽከርከርቲ ስዊድን

 •ሃገራዊ መንነት ስዊድን

 •SIS ዝብል ምልክት ዘለዎ ካርድታት መንነት፣ ካርድ መድሕን ጥዕና ኤውሮጳ

 •ፓስፖርት ስዊድን

 •ፓስፖርት ወጻኢ ሃገር

ፓስፖርት ወጻኢ ሃገር እትጥቀሙ እንተዄንኩም፡ ባንኪ፡ መንነትኩም ዜረጋግጽ ደብዳቤ ኣብ መበቆል ሃገርኩም ካብ ዘላ ባንኪ ንኽውሃባ ሳሕቲ ክትሓትት ይከኣል እዩ።

ብዛዕባ'ዚ ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ፡ ኣብ www.konsumenternas.se ኪርከብ ይከኣል እዩ።