ገንዘብ ብዝሓሰረ መገዲ ብኸመይ እሰድድ?

ኩባንያታት፡ ገንዘብ ከተመሓላልፉ ከለኹም፡ ብዙሕ ዝዓይነቱ ዝተፈላለየ ክፍሊት ንኽትከፍሉ ይሓታኹም እየን። እቲ ኩባንያታት ንዘኽፍልኦ ክፍሊታት ኣብ ንሓድሕደን ብምውድዳር፡ ገንዘብ ክትቁጥቡ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ዝበለጸ ምርጫ ብምምራጽ ድማ ነቲ ገንዘብ እትሰድሉ ዓቐን ገንዘብ ከምዚዛይድ ይኸውን።

   

ኣገዳሲ፥

 •ዓቢ ዝዓቐኑ ገንዘብ ምትሕልላፍ፡ ካብቲ ውሑድ ዝዓቐኑ ገንዘብ ብተደጋጋሚ ምትሕልላፍ መብዛሕቱ ግዜ ዝሓሰረ እዩ።

 •ክሳዕ ናይ መወዳእታ ደቒቕ ኣይትጸበዩ፣ እቲ ገንዘብ ንምትሕልላፍ ውሑድ ሰዓታት ዚወስድ፡ ካብቲ ንኽመሓላለፍ ውሑድ መዓልታት ዝወስድ መብዛሕቱ ግዜ ኣዝዩ ዝኸበረ እዩ።

 •ንዝተፈላለየ ኣመራጺታት ምትሕልላፍ ገንዘብ ኣወዳድሩ

ንኩባንያታትን ዋጋታትን ኣወዳድሩ

እቲ ፍልልይ ክንደይ ምዃኑ ንምፍላጥ፡ ንዘሎና መወዳደሪ ዋጋ ተጠቐሙ። ካብቲ ዝስደድ ገንዘብ ዚኽፈል ክፍሊታት ኣገልግሎታት ክንደይ ምዃኑ፡ ብመንጽር ክሮነር ስዊድንን ሚእታዊትን ኣብዚ ቦታ ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም። ብ1,000 ክሮነር ስዊድን ከምኡውን 3,000 ክሮነር ስዊድን ንምስዳድ ክንደይ ከምዚኽፈል ንሕብር ኢና። እዚ ኣብነታት'ዚ፡ ፍልልያቱ ብቐሊል መገዲ ንኽትፈልጡ ዚዓለመ እዩ። ዝደለኽሙዎ ዓቐን ገንዘብ ከተእትዉ ኣይትኽእሉን ኢኹም።