ገለ ጸገም ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን፡

ገለ ጸገማት ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ንዕኡ ዚምልከት ሕግታት እንታይ ከምዘሎ ንምፍላጥ ንኩባንያ ንኽትሓቱ ኣይትፍርሁ። ነቲ እትገብርዎ ምትሕልላፍ ገንዘብ ንምርግጋጽ ዘድልየኩም መዝገባትን ሰነዳትን እንታይ ምዃኑ ድማ ሕተቱ። ነቲ ዝሰደድክሙዎ ገንዘብ ከምእተሰደ ከተረጋግጹ ንኽትክእሉ ዘድልየኩም ቅብሊታት ወይ ውዕላት እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣገዳሲ እዩ።

ኣገዳሲ፥

 •ተቐባሊ፡ ነቲ ትኽክለኛ ዓቐን ገንዘብ ከምእተቀበለ ክሳዕ እትፈልጡ፡ ንዝተገብረ ውዕላትን ቅብልታትን ኲሉ ግዜ ዓቕቡ።

 •ተቐባሊ ድማ ንዂሉ ቅብሊታት ክዕቅቦ ኣገዳሲ እዩ።

ዝኾነ ጸገማት እንተልዩ፡ ንዘጋጠመ ጸገም ንኽትፈትሑ ማለት ጥርዓን ንኸተቕርቡ መታን ክትክእሉ ኲሉ ሰነዳት ክህልወኩም ኣገዳሲ እዩ።