ገንዘብ ንኽትሰዱ ክንደይ ገንዘብ ትኽፈሉ?

ነፍስወከፍ ኩባንያ ናይ ገዛእ ርእሳ ክፍሊት ኣገልግሎት ክትስልዕ ስለእትኽእል፡ ናብ ወጻኢ ሃገራት ገንዘብ ንምስዳድ ዚኽፈል ክፍሊት፡ መብዛሕቱ ግዜ ይፈላለ እዩ። እተን ኣገልግሎት ምትሕልላፍ ገንዘብ ናብ ወጻኢ ሃገራት ዝህባ ኩባንያታት፡ ነቲ ኣገልግሎት ንምሃብ ክፍሊት የኽፍላ እየን። ገንዘብ ተመሓላሊፉ ኣብ ዝተወድኣሉ እዋን፡ ነቲ ገንዘብ ናብ ባጤራ ተቐባሊት ሃገር ንምሽራፍ ድማ ዚኽፈል ክፍሊት ኣሎ። ዓቐን ናይዚ ክፍሊታት፡ መብዛሕቱ ግዜ ብዓቢ ዓቐን ይፈላለ እዩ።

እቲ ቀዋሚ ክፍሊት ክንደይ ምዃኑን ንሸርፊ ባጤራ ዚኽፈል ክፍሊት ክንደይ ምዃኑን ክትርእዩ ከምዘለኩም ዘክሩ። ንሓደ ሰብ ትሑት ክፍሊት ከምዚኸፍል ዝገበረት ትካል፡ ንኻልእ ግን ልዑል ክፍሊት ኸተኽፍል ይከኣል እዩ።

ገንዘብ ንኸተመሓላልፉ ክትሓስቡ ከለኹም፡ ኣብ ተቐባሊት ሃገር ዝኽፈል ክፍሊት እንተሎ ኲሉ ግዜ ሕተቱ። ነቲ እትኸፍልዎ ኲሉ ክፍሊታት (ወጻኢታት) ብሓደ ክትድምሩ ከምዘለኩም ዘክሩ። እቲ ኣገዳሲ ነገር፡ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ናብ ተቐባሊ በጺሑ እዩ።

ደምሩ፥

 •ክፍሊት ኣገልግሎት

 •ንሸርፊ ባጤራ ዚኽፈል ክፍሊት፥ እዚ ድማ መጠን ክፍሊት ሸርፊ'ዩ

 •ነቲ ገንዘብ ኣብ ምቕባል ዚኽፈል ክፍሊት