እዚ፡ Money from Sweden እዩ

*If you are having trouble reading this text you are probably using an IOS device (Iphone, Ipad or Mac computer). The font for this language is not supported. Please use another device to be able to read this text.

 

Money from Sweden፡ ንዋጋታትን ናብ ወጻኢ ሃገራት ንዝግበር ምትሕልላፍ ገንዘብ ዜገልግል መጠናት ሸርፍን ዜወዳድር ብመንግስቲ ዚምወል ኣገልግሎት መርበብ-ሓበሬታ እዩ። ኣብ ስዊድን፡ ናብ ወጻኢ ሃገር ገንዘብ ንኽትሰዱ ዝሕግዛኹም ብዙሓት ባንክታት፡ ወኪላት ኩባንያታትን ካልኦት ፋይናንሳውያን ትካላትን ኣለዋ። ዕማምና፡ ንዓኹም ዚኸውን ዝበለጸን ዚቐልጠፈን ኣገልግሎት ንምርካብ እዩ። እዚ ኣገልግሎት መርበብ-ሓበሬታ፡ ኣብ ዕዳጋ ምስ ዝሳተፉ ኲሎም ተዋሳእቲ ርክብ ዘይብሉ ናጻን ምሉእ ብምሉእ ዘይሻራውን እዩ፣ ብወኪል ዓማዊል ስዊድን (Swedish Consumer Agency) ድማ ዚእለ እዩ።

 ድሕረ-ባይታ  

 ዕላምና፡ ነቲ ብምትሕልላፍ ገንዘብ (ረሚታንስ) ዚጽዋዕ ናብ ወጻኢ ሃገራት ገንዘብ ንምሕልላፍ ንዝግበር ቅሉዕን ጥዑይን ውድድር ዕዳጋ ዘደንፍዕ እዩ።

 ሰባት፡ ገንዘብ ንስድራቤቶምን ኣዝማዶምን ብምስዳድ፡ ኣብ ምዕባለ ብዙሕ ክፋላት ዓለም ንዝጻወትዎ ኣገዳሲ ተራ ኣፍልጦ ኪረክብ ንደሊ።

 ኣገልግሎት Money from Sweden ዚህብ ወኪል ዓማዊል ስዊድን፡ ብመሰረት ብመንግስቲ ዝተዋህበ መምርሒ ዚቖመ እዩ። መንግስቲ ድማ ብወገኑ ካብ ብሕቡራት ሃገራት (UN) መምርሒ ተቐቢሉ እዩ። ሕቡራት ሃገራትን ዓለማዊ ባንክን፡ ገንዘብ ናብ ወጻኢ ሃገራት ንምስዳድ ኣዝዩ ብዙሕ ዓቐን ገንዘብ ከምዚወጽእ ተገንዚቦም። ኣገልግሎታት ውድድር ዋጋ ብምሃብ፡ ዝያዳ ገንዘብ ናብ ተቐበልቲ ንኽበጽሕ ከም ዕላማ ሒዞም ኣለዉ።