ኣብ ገጽ መርበብ ሓበሬታ ውድድር ዋጋ ድማ ነዚ ነገር'ዚ ክትርእዩ ትኽእሉ።

ኣብ ገጽ መርበብ ሓበሬታ ውድድር ዋጋ፡ ብዛዕባ'ተን ቁጽጽር ንገብረለን ናብ ተቐበልቲ ሃገራት ኣገልግሎት ምትሕላልፍ ገንዘብ ዝህባ ዓበይቲ ኩባንያታት ክትርእዩ ትኽእሉ። ብዛዕባ'ቲ 1,000 ክሮነር ስዊድን (SEK) ወይ 3,000 ክሮነር ስዊድን ዚግበር ምትሕልላፍ ገንዘብ፡ ክልተ ኣብነታት ነርኢ ኣሎና። ንስኹም እትደልይዎ ዓቐን ገንዘብ ክትመርጹ ኣይከኣልን እዩ።

 ቀጠልያ፡ ክንደይ ዓቐን ገንዘብ ናብ ተቐባሊ ከምዝበጽሕ የርኢ።

 ካብቲ ዝተመርጸ ጠቕላላ ዓቐን ገንዘብ፡ ብሓቂ ክንደይ ከምዝመሓላለፍ ነርኢ። ነዚ ዓቐን ገንዘብ'ዚ ድማ ኣብቲ ቀጠልያ ዝሕብሩ ቦታ ትርእዩ። ኣብ ቀይሕ ዝሕብሩ ቦታ ድማ ንቐዋሚ ክፍሊት ኣገልግሎት ተባሂሉ ክንደይ ገንዘብ ከምዝጐደለኩምን ኣብ መጠን ሸርፊ ድማ ክንደይ ከምዝኸሰርኹምን ክትርእዩ ትኽእሉ። ኲለን ኩባንያታት፡ ናብ ሃገራዊ ባጤራ ናይታ ተቐባሊት ሃገር ንምቕያር ኣገልግሎት ክፍሊት የኽፍላ እየን።

ነፍስወከፍ ኩባንያ፡ እቲ ገንዘብ ንኽበጽሕ ክንደይ ንውሓት ገዜ ከምዚወስድ ንዝሕብርኦ ግዜ ድማ ነርኢ ኢና። ብቕልጡፍ ወይ ብዝሓሰረ ኣገባብ ንዝተመሓላለፈ ገንዘብ ንዚምልከት ውጽኢታት ሓበሬታ ድማ ፈላሊኹም ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም።

 ንስዉር ክፍሊታት ኣገልግሎት ዚሕብር ስሉስ-ኩርናዕ ቅርጺ ዘለዎ መጠንቀቕታ

 ኩባንያ፡ ነቲ ዘቕረብናዮ ሕቶታት ክትምልስ እንተዘይደልያ፡ ርቡዕ-ኩርናዕ ቅርጺ ዘለዎ መጠንቀቕታን ምልክት ቃል-ኣጋንኖን ይግበረሉ። እዚ ድማ ስዉር ክፍሊት ኣገልግሎታት ክህሉ ይኽእል ማለት እዩ። ንሓንቲ ካብዘን ኩባንያታት እንተመሪጽኩም፡ ኣብቲ ንኽትሰድዎ ዝመረጽክሙዎ ዕለት ክንደይ ዝኸውን ካብ ገንዘብኩም ብሓቂ ካብ ስዊድን ከምዝመሓላለፍ ሕተቱ።

 ብዛዕባ ኩባንያታትን ኣገልግሎታትን ዚምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ኣንብቡ

 ተወሳኺ ሓበሬታ ንኽትረኽቡ ክትጥውቕዎ እትኽእሉ ኣማራጺ ኣብ ትሕቲ ነፍስወከፍ ኩባንያ ይርከብ እዩ። ናብታ ዝመረጽክሙዋ ሃገር ዝህብኦ ካልእ ዓይነታት ኣገልግሎታት እንታይ ከምዘሎ ድማ ኣብዚ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም። ተወሳኺ ሓበሬታ ንኽተንብቡ ናብ መርበብ-ሓበሬታኤን ዝወስድ ኣድራሻ ኽትረኽቡ ድማ ትኽእሉ ኢኹም። ገንዘብ ኣብ ዝቕበለሉ እዋን ተወሳኺ ክፍሊት ኣገልግሎት ብተቐባሊት ሃገር ዝሕተት እንተኾይኑ ንኽንፈልጥ ዘኽእለና ኣብዚ እዋን'ዚ ዝኾነ ኣገባብ የብልናን። ብዛዕባ'ዚ ዚምልከት ነታ ኩባንያ ክትሓቱ ይግባእ። ብዛዕባ'ዚ ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ኣንብቡ፥ ተሓታትነት/ሕጋዊ ንጽገት