Money from Sweden

Tillgänglighetsredogörelse

På den här sidan beskriver vi hur moneyfromsweden.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Konsumentverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Du kan rapportera brister som du upptäcker till oss.

Du kan framföra synpunkter till oss eller begära att få material tillgängliggjort

Vi förbättrar webbplatsens tillgänglighet kontinuerligt. Om du upptäcker problem som inte finns beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss på: konsumentverket@konsumentverket.se. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan också kontakta oss om du önskar material som undantagits enligt lagens 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, i andra format. Vi kommer då bedöma om vi kan möta din förfrågan.

Du kan anmäla vår hantering till DIGG

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är tillsynsmyndighet för lagen. Om du upplever brister i Konsumentverkets sätt att följa lagen kan du anmäla det till DIGG. Du hittar information om hur du gör en anmälan på deras webbplats.

Anmäl bristande tillgänglighet på DIGG:s webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen är lanserad i sin nuvarande form i september 2020. Webbplatsen är framtagen utifrån Web Content Accessibility Guidelines 2.1 nivå A-AA. Webbplatsen uppfyller delvis kraven på A-AA nivå. Brister redovisas nedan under rubriken "Hur tillgänglig är webbplatsen?".

Hur tillgänglig är webbplatsen?

När vi anpassat webbplatsen har vi prioriterat de problem vi tror påverkar flest besökare. Vi gör bedömningen att de brister som återstår inte allvarligt påverkar användning eller faktiska funktioner på webbplatsen. På webbplatsen finns av oss följande kända brister.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga eller nedsatt färgseende

Vissa visuella markörer som används för att tydliggöra innehållsdelar har för låg kontrast mellan text och bakgrund. Vi kommer att se över dessa i kommande uppdateringar.

Det förekommer färgplattor som har för låg kontrast mot bakgrunden. De påverkar inte på ett avgörande sätt läsbarheten eller hanteringen av sidan. Vi kommer att se över detta i kommande uppdateringar.

Allmänna brister

På en del sidor kan det förekomma klickbara element som saknar alternativ text. Vi kommer att se över detta i kommande uppdateringar.

På sidan som visar upp sökresultat kan det förekomma filtreringar som saknar alternativ text. Vi kommer att se över detta i kommande uppdateringar.

Vid användande av talsyntes kan vissa detaljer i ett sökresultat få en felaktig uppläsning på grund av varierande språk och termer som kommer direkt från ett företag. Eftersom databasen uppdateras av tredje part kan Konsumentverket inte garantera att detta inte uppstår.

Hur har vi testat webbplatsen?

Testerna har genomförts av Konsumentverket genom självskattning (intern testning) med stöd av webbaserade verktyg för granskning av webbtillgänglighet. Tester utförda av användare med olika funktionsvariationer har inte utförts på den här webbplatsen. Webbplatsen har heller inte genomgått webbtillgänglighetsgranskning utförd av webbtillgänglighetskonsult.

Den här tillgänglighetsredogörelsen granskades senast den 10 april 2024.

Källa: Konsumentverket

Senast granskad: April 10, 2024

Tjänsten drivs av Konsumentverket och är certifierad av Världsbanken.

Money from Sweden är en statligt finansierad webbtjänst som jämför avgifter och växelkurser för överföringar till andra länder. Webbtjänsten är gratis att använda och helt oberoende av alla aktörer på marknaden.[MFS] Logo - World bank